PROFIL ŠKOLY

  1. Home
  2. /
  3. PROFIL ŠKOLY

Pomáháme při startu do života

Jsme si vědomi, že základní škola není jen místem, kde budoucí učni a středoškoláci získávají své první znalosti a dovednosti. Je také místem, kde se spolurozhoduje o jejich budoucím úspěchu a uplatnění v náročném světě dospělých. Naším posláním je pomáhat v tomto klíčovém procesu žákům, kteří na startovní čáře života stanuli poněkud znevýhodněni. Speciální pedagogické metody nám umožňují maximálně kompenzovat nevýhody (ať již intelektové, zdravotní, či sociální) se kterými k nám naši žáci přicházejí a nasměrovat tak cestu jejich dalšího studijního, profesního a osobnostního rozvoje.

Na pracovišti Olomoucká 76, 78501 Šternberk škola zajišťuje vzdělávání žáků s mentálním, nebo i kombinovaným postižením. Pro žáky s lehkým mentálním postižením má zpracován ŠVP SPIRÁLA dle RVP ZV. Pro žáky se středním a těžším mentálním postižením má škola zpracován ŠVP ZŠ SPECIÁLNÍ dle RVP ZŠ speciální.
Třídy jsou vybaveny výhradně jednomístnými lavicemi. Ve třídě pracuje pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga 6-10 žáků s podporou školního asistenta.
Škola nabízí také zájmové vazdělávání ve školní družině a kroužku Tvořivá dílna.
Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Pro potřebné žáky poskytujeme bezplatné stravování díky darům organizace Women for women, o.p.s.

CENTRUM PODPORY koordinuje:

◦ služby výchovného poradce
◦ služby školního psychologa a preventisty
◦ podporu speciálního pedagoga
◦ podporu IT
◦ nabídku doučování

Na pracovišti Olomoucká 173, 78501 Šternberk škola zajišťuje vzdělávání žáků po dobu pobytu na dětském oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk podle ŠVP ZŠ při PL dle RVP ZV. Výuka respektuje požadavky kmenových škol na procvičení učiva.
Ve třídě pracuje pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga 6-10 žáků. Žáci této součásti mají od 4.1. 2021 zajištěnu podporu školního asistenta z projektu Šablony III – ZŠ Olomoucká Šternberk.
Velkým přínosem ke zlepšení podmínek vzdělávání byla v uplynulém období výměna nábytku sboroven, obnova a rozvoj IT sítě, doplnění IT vybavení a vybudování venkovní učebny v rámci projektu Green Class.