ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Školní družina.
shadow
Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy Šternberk, Olomoucká 76.

Žákům nabízíme smysluplné využití volného času po skončení vyučování. Družina poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu.
Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní a rekreační. Obsahová náplň těchto oblastí probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání a pravidelně se střídají činnosti různého charakteru.

Školní vzdělávací program:

ŠVP Školní družina

Provoz družiny

11:40 – 14:30

Kapacita družiny

14 žáků

Přijímání žáků do ŠD

Na základě řádně vyplněného zápisního lístku rozhoduje ředitelka školy.

Uvolnění žáka

V jinou dobu nebo s jinou osobou, než je zapsána na zápisním lístku, bude možné jen písemně na volném lístečku.
Bez písemné žádosti, potvrzené zákonnými zástupci, žák nebude uvolněn.

Žáka nelze z bezpečnostních důvodů uvolňovat na základě telefonátu, SMS nebo ústního vzkazu.